Biomedicína 21. storočia – Výskum a liečba nádorov, Okrúhly stôl

Nadácia Výskum Rakoviny a Jesseniova lekárska fakulta UK so sídlom v Martine zorganizovali dňa 1. februára 2018 o 9.30 hod. v Aule Magna JLF UK Malá Hora 4A, Martin pri príležitosti 25. výročia vzniku Nadácie Výskum Rakoviny a Svetového dňa boja proti rakovine konferenciu Biomedicína 21. storočia – Výskum a liečba nádorov. Účastníci Okrúhleho stola v nadväznosti na prezentované konferenčné príspevky diskutovali o stave, úrovni a potrebách súvisiacich s trendami preventívnej a personalizovanej medicíny, včasnej a efektívnej diagnostiky. 

Program konferencie Programový bulletin konferencie

Prezentácie prednášateľov:

Dott. David Balla, M.A. David Balla

prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc. Stanislav Špánik

MUDr. Viera Hlodáková Viera Hlodáková

prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA Róbert Babeľa

JUDr. Katarína Fedorová, PhD. Katarína Fedorová

PhDr. Zuzana Ondrušová Zuzana Ondrušová

MUDr. Janka Zálešáková Janka Zálešaková

RNDr. Ján Sedlák, DrSc. Ján Sedlák 

prof. MUDr. Michal Mego, DrSc. Michal Mego 

V rámci konferencie Biomedicína 21. storočia – výskum a liečba nádorov sa konala diskusia o prioritách smerovania onkologického výskumu a zdravotnej starostlivosti o onkologického pacienta.
Účastníci Okrúhleho stola v nadväznosti na prezentované konferenčné príspevky diskutovali o stave, úrovni a potrebách súvisiacich s trendami preventívnej a personalizovanej medicíny, včasnej a efektívnej diagnostiky. V tomto kontexte konštatovali, že inštitúcie, klinické a tiež vedecko-výskumné, sú finančne poddimenzované, s početnými čiastkovými projektami. Riešením situácie by mohlo byť vytvorenie koordinačnej autority v onkologickom výskume, napr. prostredníctvom Národného onkologického inštitútu a otvorenie štátneho programu pre onkológiu, s cieleným prepojením laboratórneho a klinického výskumu, v spolupráci lekárskych fakúlt, akademických a medicínskych pracovísk. Ďalšie možnosti zahŕňajú špecifikáciu výskumných priorít s tematickými grantovými výzvami agentúr, priamu podporu budovania infraštruktúry v rámci akademických onkologických pracovísk typu biobankingu, jednotiek translačného výskumu a oddelení klinických štúdií.
Ďalšou témou diskusie bol alarmujúci stav týkajúci sa vysokého výskytu nádorov zažívacieho traktu, a to najmä pankreasu a hrubého čreva, na Slovensku. Výsledky štúdií naznačujú na príčinnú súvislosť so životosprávou a kvalitou potravín. Jedným z riešení tohto stavu je posilnenie spoluzodpovednosti občanov za starostlivosť o svoje zdravie, či už intenzívnejším využívaním preventívnych prehliadok, preferenciou výberu kvalitných potravín, alebo akceptovaním zdravého životného štýlu.

Účastníci Okrúhleho stola
prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.: štátny tajomník MZ SR, klinický onkológ
Ing. Erika Jurinová: predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja
Ing. Milan Petrovič: reprezentant pacientov, konzultant Slovenskej myelómovej spoločnosti
prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.: profesor onkológie, prednosta I. onkologickej kliniky LF UK a OÚSA
prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.: profesor onkológie, prednosta II. onkologickej kliniky LF UK a NOÚ
MUDr. Elena Kavcová, PhD.: členka Generálnej rady LPR, FN Martin
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.: prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium UPJŠ v Košiciach, člen správnej rady NVR
prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.: dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave, popredný odborník v oblasti neurochirurgie, dlhoročný prednosta Neurochirurgickej kliniky LF UK a UN v Bratislave
prof. MUDr. Ján Danko, CSc.: dekan Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK
prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.: patológ, vedúci Expertízneho konzultačného centra bioptickej diagnostiky lymfoidných nádorových ochorení a ďalších zriedkavých ochorení v SR
prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA: farmakoekonóm, člen predsedníctva Rady vysokých škôl SR
Mgr. Miroslav Chovanec, PhD.: vedecký riaditeľ Ústavu experimentálnej onkológie BMC SAV
Ing. Eva Kováčová: výkonná riaditeľka LPR