Ciele Nadácie

Hlavným cieľom Nadácie Výskum Rakoviny je podporovať a propagovať výskum nádorových ochorení na všetkých úrovniach: základný, translačný a klinický s cieľom využitia výsledkov v medicínskej praxi. Aktivity nadácie prispievajú k tomu, aby sa nádorové ochorenia stali opakovane liečiteľné a aby laická aj odborná verejnosť akceptovala onkologickú vedu a výskum ako neoddeliteľnú súčasť boja proti rakovine.

Podrobné ciele Nadácie možno zhrnúť do týchto bodov:

Podpora

1. programov pre rozvoj onkologického výskumu so zameraním na:

a) prevenciu
b) včasnú diagnostiku
c) liečbu zhubných nádorov

2. nových smerov onkologického výskumu, najmä:

a) molekulárne-biologického
b) genetického
c) imunologického
d) farmakologického

3. zavádzania a rozvoja moderných prístrojových techník pre onkologický výskum
4. spolupráce medzi pracoviskami základného a klinického onkologického výskumu doma i vo svete
5. účasti vedcov na medzinárodných onkologických projektoch, kongresoch a stážach
6. verejnej informovanosti o cieľoch a výsledkoch onkologického výskumu