Informácie o nadácii

Nadácia Výskum Rakoviny je nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 1993. Členmi správnej rady sú poprední vedeckí pracovníci z oblasti onkologického výskumu, pod vedením prezidentky nadácie RNDr. Margity Klobušickej, CSc. Hlavným cieľom Nadácie je prostredníctvom podpory a propagácie výskumu prispieť k tomu, aby sa nádorové ochorenia stali opakovane liečiteľné a aby laická a odborná verejnosť akceptovala onkologickú vedu a výskum ako neoddeliteľnú súčasť boja proti rakovine.

Nadácia úzko spolupracuje s Ústavom experimentálnej onkológie BMC SAV a s významnými pracoviskami klinickej onkológie (Národný onkologický ústav, Onkologický ústav sv. Alžbety, ale aj mimobratislavské inštitúcie), nakoľko medzi jej ciele patrí aj rozvoj klinicky orientovaného, tzv. translačného výskumu. Jednou z ciest ako podporiť tento významný cieľ je zavádzanie moderných prístrojových techník, ktoré slúžia na diagnostiku nádorových ochorení na molekulárnej úrovni.

Medzi doterajšie úspechy nadácie patrí napríklad realizovanie verejných zbierok, ktoré pomohli pri zakúpení dôležitých, často unikátnych  prístrojov pre Ústav experimentálnej onkológie SAV v hodnote vyše 1,5 milióna eur.