Sympózium Integratívna onkológia

Dátum: 16.01.2019

Pri príležitosti Svetového dňa proti rakovine a 25. výročia svojho vzniku organizuje Nadácia Výskum Rakoviny sympózium o význame psychologickej podpory a správnej výživy v prevencii a liečbe onkologického pacienta, ktoré sa koná dňa 16. januára 2019 o 10.00 hod. v zasadačke areálu SAV na Patrónke, Dúbravská cesta 9, Bratislava. Hlavným prednášajúcim je Robert Enright, profesor edukačnej psychológie na Wisconsin-Madison University, nominant na Templetonovu cenu a Nobelovu cenu za mier v roku 2018.

V súlade so zámermi Svetového dňa proti rakovine vystúpi na sympóziu spektrum rečníkov so zameraním na oblasť psychológie a výživy, aby zdôraznili ich význam v prevencii a liečbe onkologického pacienta, ale aj potreby výskumu v tejto problematike. Konanie sympózia reflektuje významné skutočnosti roka 2018, keď ASCO (Americká spoločnosť pre klinickú onkológiu) zaradila metódy integratívnej terapie na základe odporúčaní Spoločnosti pre integratívnu onkológiu (SIO) ako súčasť liečebnej a následnej starostlivosti pre pacientov s karcinómom prsníka; IARC (International Agency for Research on Cancer) označila konzumáciu výrobkov zo spracovaného mäsa za karcinogén, konzumáciu červeného mäsa za pravdepodobný karcinogén a EPIC štúdia dokázala súvislosť medzi zvýšeným rizikom výskytu niektorých typov rakoviny a nízkou nutričnou kvalitou konzumovaných potravín.
Nadácia Výskum Rakoviny týmto nadväzuje na svoje predošlé aktivity, ktorými chce upriamiť pozornosť jednotlivcov, spoločnosti, ale aj decíznej sféry na význam výskumu pre klinickú prax a potrebu kontinuálneho financovania transdisciplinárnych projektov v oblasti translačného výskumu. Aj preto sú partnermi nadácie v tejto aktivite na pôde Slovenskej akadémie vied jej dve organizácie - Biomedicínske centrum SAV a Centrum spoločenských a psychologických vied SAV. Naplnenie týchto cieľov má potenciál znižovať rozdrobenosť výskumu, podporovať synergický účinok spoluprác a jasné zacieleniu výskumu a praxe na onkologického pacienta.

Dátum a čas konania: 16. január 2019, 10.00 hod
Miesto konania: zasadačka areálu SAV na Patrónke, Dúbravská cesta 9, Bratislava; 48.169865, 17.070551

Profily prednášajúcich, ako aj možnosť bezplatného prihlásenia sa na sympózium - www.sss421.sk/aktivity/sympozium-integrativna-onkologia

 Sympózium vedie: RNDr. Ján Sedlák, DrSc.

Program prednášok
Mgr. Lucia Martinčeková, PhD.
Odpustenie u onkologických pacientov - aktuálny stav poznania a možnosti aplikácie

PhDr. Zuzana Ondrušová, PhD.
Možnosti napĺňania potrieb onkologických pacientov z pohľadu psychológa

prof. Mgr. Peter Halama, PhD.
Zmysel života v kontexte zvládania onkologického ochorenia

prof. MUDr. Boris Mravec, PhD.
Psychoneuroimunológia nádorových chorôb – východiská a perspektívy

prof. Robert Enright
State of the Art Lecture on Forgiveness Therapy

 MUDr. Janka Zálešáková
Výživa v prevencii onkologických chorôb – Nedocenená? Preceňovaná? Mystifikovaná?

doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc.
Výživa a rakovina: vplyv stravy na riziká a na prevenciu zhubných nádorov

MUDr. Mária Novisedláková
Význam výživy u onkologického pacienta

prof. Ing. Alžbeta Jarošová, PhD.
Možná kontaminace masných výrobků estery kyseliny ftalové

prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.
Výsledky úradnej kontroly potravín z hľadiska zdravotnej bezpečnosti na Slovensku

RNDr. Jozef Bízik, DrSc.
Cherchez la femme


Charakteristika organizátora konferencie
old.nvr.sk
Nadácia Výskum Rakoviny
Hlavným cieľom nadácie je podporovať, propagovať a realizovať výskum nádorových ochorení na všetkých úrovniach: základný, translačný a klinický s cieľom využitia výsledkov v medicínskej praxi. Nadácia sa podieľa na rozvoji onkologického výskumu v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby zhubných nádorov, na rozvoji spoluprác medzi pracoviskami základného a klinického onkologického výskumu a klinickej praxe v Slovenskej republike, na podpore nových smerov základného výskumu, realizácii projektov integratívnej onkológie, ako aj na zvyšovaní úrovne vzdelania a zručností mladých vedcov formou súťaží a verejnej informovanosti o cieľoch a výsledkoch onkologického výskumu.
Činnosť nadácie prispieva k tomu, aby sa nádorové ochorenia stali opakovane liečiteľné a aby laická aj odborná verejnosť akceptovala onkologickú vedu a výskum ako neoddeliteľnú súčasť boja proti rakovine.
Nadácia bola iniciátorom vzniku platformy SSS21 – Slovak Smart Spa for 21th century (www.sss421.sk), v ktorej sú zoskupené 4 univerzity, ústav SAV, súkromný partner a nadácia.